Przetarg na zbycie środka trwałego samochodu osobowego marki Fiat Doblo 1.4

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacjo w Suwałkach ogłasza przetarg na zbycie środka trwałego samochodu osobowego marki Fiat Doblo 1.4.

Więcej w załączniku.

Więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku prowadzonego postępowania na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu – Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowym pisemnym na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku prowadzonego postępowania na najem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr postępowania SGT.3331-2/20

Ogłoszenie nr 510103991-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2020/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-postepowania-sgt3331-220.html

Więcej...

Ogłoszenie nr 536523-N-2020 z dnia 2020-05-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii...

Więcej na:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2020/ogloszenie-nr-536523-n-2020-z-dnia-2020-05-04-r.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym:

wynajem powierzchni do 50,00 m2 pod reklamę przy ogrodzeniu SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach od strony ulicy Utrata"

Więcej...

Ogłoszenie nr 524433-N-2020 z dnia 2020-03-17 r.

Ogłoszenie nr 524433-N-2020 z dnia 2020-03-17 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Więcej....

Więcej...

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach,

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na świadczenie usług  zdrowotnych na rzecz pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w zakresie:

pełnienia dyżurów lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym/Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/ogloszenie-konkursu-ofert-na-swiadczenia-zdrowotne-2.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510180189-N-2019

Ogłoszenie nr 510180189-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-510180189-n-2019.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SGT.3331-3/2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-3/2019. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach – Zadanie I

Więcej

Więcej...

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skierowania na poradę lekarską, po upływie okresów przechowywania, zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta,

z lat 2015-2016


Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem niezrealizowanych skierowań na poradę lekarską do Poradni Rehabilitacji Leczniczej dla Dorosłych i Dzieci, aby zgłaszały się do Rejestracji  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  w dniach: środa       i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym 87 566 22 33 do dnia 6 września 2019 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona. 

Dyrektor

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji

w  Suwałkach

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-2/19 z dnia 2019-06-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

Więcej....

Więcej...

Ogłoszenie nr 510096005-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-nr-510096005-n-2019-z-dnia-16-05-2019-r.html

Więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-1/2019. Nazwa zadania: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-1/19 z dn.09.04.2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-119-z-dn09042019r.html

Więcej...

Zapytanie nt. opracowania dokumentacji technicznej SGT.3321- 4/19

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach w związku z zamiarem ubiegania się o dofinasowanie planowanej inwestycji z RPOWP 2014-2020 w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,  zwraca się z zapytaniem nt. możliwości opracowania kompletnej dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW zlokalizowanej na dachach dwóch Pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zapytanie-nt-opracowania-dokumentacji-technicznej-sgt3321--419.html

Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia postępowanie nr SGT.3331-6/18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-postepowanie-nr-sgt3331-618.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-6/2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-6/2018. Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-62018.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-6/18

Ogłoszenie nr 643549-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw SuwałkachZakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-618.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach projektu ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia---roboty-budowlane.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-5/2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-5/2018. Nazwa zadania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową  w ramach projektu  ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-52018.html

 

Więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SGT.3331-5/18

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-5/18 Nazwa zadania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową  w ramach projektu  ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/informacja-z-otwarcia-ofert.html

Więcej...

Ogłoszenie nr 500153548-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-nr-500153548-n-2018-z-dnia-03-07-2018-r.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-4/18 z dn. 2018-06-26

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach projektu ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Więcej...

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-418.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-3/2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-3/2018. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-32018.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr sprawy SGT.3331-2a/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-2a/18. Nazwa zadania: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-nr-sprawy-sgt3331-2a18.html

 

Więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT SGT.3331-3/2018

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SGT.3331-3/2018. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/informacja-o-tresci-zlozonych-ofert-1.html

Więcej...