Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku prowadzonego postępowania na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu – Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowym pisemnym na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku prowadzonego postępowania na najem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem 4 gabinetów lekarskich (14,108,107,111) usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A o pow. ogólnej 49 m2 z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołów biegłych sądowych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr postępowania SGT.3331-2/20

Ogłoszenie nr 510103991-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2020/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-postepowania-sgt3331-220.html

Więcej...

Ogłoszenie nr 536523-N-2020 z dnia 2020-05-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii...

Więcej na:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2020/ogloszenie-nr-536523-n-2020-z-dnia-2020-05-04-r.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym:

wynajem powierzchni do 50,00 m2 pod reklamę przy ogrodzeniu SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach od strony ulicy Utrata"

Więcej...

Ogłoszenie nr 524433-N-2020 z dnia 2020-03-17 r.

Ogłoszenie nr 524433-N-2020 z dnia 2020-03-17 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Więcej....

Więcej...

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach,

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na świadczenie usług  zdrowotnych na rzecz pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w zakresie:

pełnienia dyżurów lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym/Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/ogloszenie-konkursu-ofert-na-swiadczenia-zdrowotne-2.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510180189-N-2019

Ogłoszenie nr 510180189-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-510180189-n-2019.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SGT.3331-3/2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-3/2019. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach – Zadanie I

Więcej

Więcej...

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skierowania na poradę lekarską, po upływie okresów przechowywania, zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta,

z lat 2015-2016


Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem niezrealizowanych skierowań na poradę lekarską do Poradni Rehabilitacji Leczniczej dla Dorosłych i Dzieci, aby zgłaszały się do Rejestracji  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  w dniach: środa       i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym 87 566 22 33 do dnia 6 września 2019 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona. 

Dyrektor

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji

w  Suwałkach

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-2/19 z dnia 2019-06-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

Więcej....

Więcej...

Ogłoszenie nr 510096005-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-nr-510096005-n-2019-z-dnia-16-05-2019-r.html

Więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-1/2019. Nazwa zadania: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-1/19 z dn.09.04.2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-119-z-dn09042019r.html

Więcej...

Zapytanie nt. opracowania dokumentacji technicznej SGT.3321- 4/19

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach w związku z zamiarem ubiegania się o dofinasowanie planowanej inwestycji z RPOWP 2014-2020 w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,  zwraca się z zapytaniem nt. możliwości opracowania kompletnej dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW zlokalizowanej na dachach dwóch Pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zapytanie-nt-opracowania-dokumentacji-technicznej-sgt3321--419.html

Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia postępowanie nr SGT.3331-6/18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-postepowanie-nr-sgt3331-618.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-6/2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-6/2018. Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-62018.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-6/18

Ogłoszenie nr 643549-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw SuwałkachZakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-618.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach projektu ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia---roboty-budowlane.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-5/2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-5/2018. Nazwa zadania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową  w ramach projektu  ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-52018.html

 

Więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SGT.3331-5/18

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-5/18 Nazwa zadania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową  w ramach projektu  ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/informacja-z-otwarcia-ofert.html

Więcej...

Ogłoszenie nr 500153548-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-nr-500153548-n-2018-z-dnia-03-07-2018-r.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-4/18 z dn. 2018-06-26

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach projektu ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Więcej...

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-418.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-3/2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-3/2018. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-32018.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr sprawy SGT.3331-2a/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-2a/18. Nazwa zadania: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-nr-sprawy-sgt3331-2a18.html

 

Więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT SGT.3331-3/2018

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SGT.3331-3/2018. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/informacja-o-tresci-zlozonych-ofert-1.html

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni 2017.12

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach...

Więcej w załączniku:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/ogloszenie-o-przetargu-na-wynajem-powierzchni-201712.html

Więcej...

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 2017.12.04

 

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach...

Więcej w załączniku:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/ogloszenie-konkursu-ofert-na-swiadczenia-zdrowotne-1.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

 

Więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr post. SGT.3331-3/17

Ogłoszenie nr 500063847-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 609221-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500051190-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031793700000, ul. ul. Waryńskiego  , 16400   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 233, e-mail sgt@spzozor.pl, faks 875 662 260. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ , www.rehabilitacja.suwalki.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

SGT.3331-3/17

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach o parametrach i ilościach opisanych w pkt. I.3. z podziałem na części zgodnie ze SIWZ, tj. Zadanie I - łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (barierkami i osprzętem) – elektryczne 4 kpl. Zadanie II - szafki przyłóżkowe proste – 8 sztuk

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27022.22 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Ronomed Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: biuro@ronomed.pl 
Adres pocztowy: ul. Przyjaźni 52/1U 
Kod pocztowy: 53-030 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28684.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28684.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42616.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4975.31 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Ronomed Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: biuro@ronomed.pl 
Adres pocztowy: ul. Przyjaźni 52/1U 
Kod pocztowy: 53-030 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5011.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5011.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Więcej...

Ogłoszenie nr 500060605-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 603359-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031793700000, ul. ul. Waryńskiego  , 16400   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 233, e-mail sgt@spzozor.pl, faks 875 662 260. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ , www.rehabilitacja.suwalki.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

SGT.3331-2/17

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach o parametrach i ilościach opisanych w pkt. I.3. z podziałem na części zgodnie ze SIWZ, tj. Zadanie I- Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (barierkami i osprzętem) – elektryczne 4 kpl, Zadanie II- Aparat do krioterapii ciekłym azotem – 1 sztuka, Zadanie III - Wioślarz treningowy – 1 sztuka, wałki – 10 sztuk, rower treningowy z systemem oporu magnetycznego – 6 sztuk, UGUL z osprzętem i kozetką – 2 komplety, urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego – 2 sztuki, stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości – 1 sztuka, Zadanie IV- Skaner ze sterownikiem na statywie – 2 sztuki, aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 sztuka, aparat do laseroterapii wraz z okularami – 2 komplety, kardiomonitor – 1sztuka, aparat do elektrolecznictwa - dwukanałowy (min. 17 typów prądów) – 4 sztuka, Zadanie V- Mata do rehabilitacji – 15 sztuk, wózki inwalidzkie – 3 sztuki, podpórka dwukołowa i czterokołowa – 4 sztuki, ciśnieniomierz automatyczny – 1 sztuka, promiennik podczerwieni – 1 sztuka

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy zostało unieważnione postępowanie w zakresie zadania I, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17706.89 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: PHU Technomex Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@technomex.pl 
Adres pocztowy: ul. Szparagowa 15 
Kod pocztowy: 44-141 
Miejscowość: Gliwice 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14164.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14164.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20952.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 69804.52 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: HAS-MED Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: tomasz.dulak@hasmed.pl 
Adres pocztowy: ul. Młyńska 20 
Kod pocztowy: 43-300 
Miejscowość: Bielsko - Biała 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52568.94 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52568.94 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75070.60 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 67314.25 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Eres Medical Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@eresmedical.com.pl 
Adres pocztowy: Płouszowice Kolonia 64 B 
Kod pocztowy: 21-008 
Miejscowość: Tomaszowice 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 84793.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84793.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101517.81 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23929.06 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Eres Medical Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@eresmedical.com.pl 
Adres pocztowy: Płouszowice Kolonia 64 B 
Kod pocztowy: 21-008 
Miejscowość: Tomaszowice 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31150.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31150.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31150.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Więcej...

Sprostowanie

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-2/17. Nazwa zadania: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej w załączniku:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2017/sprostowanie.html

 

Więcej...