Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skierowania na poradę lekarską, po upływie okresów przechowywania, zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta,

z lat 2015-2016


Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem niezrealizowanych skierowań na poradę lekarską do Poradni Rehabilitacji Leczniczej dla Dorosłych i Dzieci, aby zgłaszały się do Rejestracji  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  w dniach: środa       i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym 87 566 22 33 do dnia 6 września 2019 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona. 

Dyrektor

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji

w  Suwałkach

Wróć