Rys historyczny

OR 1993

W maju 1993 roku podjęto działania zmierzające do wydzielenia ze struktur Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach Wojewódzkiej Poradni Rehabilitacji i utworzenia na jej bazie Ośrodka Rehabilitacji.

Wojewoda Suwalski na mocy Zarządzenia Nr 69/93 z dnia 16.06.1993 roku wydał zgodę na utworzenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

Ośrodek miał powstać w istniejącym już obiekcie przy ul. Waryńskiego 22A, a do czasu jego adaptacji siedzibą Ośrodka stały się dwa pawilony przy ul. Szkolnej 7 i 9.

 


OR 1993

W lipcu 1993 roku Ośrodek przejął również wydzielony ze struktur Szpitala Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego. Zgodnie ze Statutem Ośrodka funkcjonowały w tym czasie w Ośrodku poradnie rehabilitacji leczniczej dla dzieci i dorosłych, punkt zaopatrzenia ortopedycznego, działy: fizjoterapii i kinezyterapii oraz dział administracji i zarządzania.

Na początku października 1995 roku miało miejsce uroczyste otwarcie siedziby Ośrodka przy ul. Waryńskiego 22A, pierwszym Dyrektorem Zakładu została Pani Bożenna Nowacka. 

 


Or 1995W październiku 1996 roku rozpoczęto prace budowlane związane z budową nowego obiektu pod potrzeby stacjonarnego oddziału rehabilitacji leczniczej.

1 września 1997 roku decyzją Wojewody suwalskiego Ośrodek stał się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

We wrześniu 1999 roku przyjęto pierwszego pacjenta do nowo otwartego 30- łóżkowego Oddziału Rehabilitacji Leczniczej.

 

 

Aktualna działalność

SPZOZOR

Z dniem 01 maja 2015 roku Zarząd Województwa Podlaskiego  Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2015 roku powołał na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach Panią Irenę Łukaszuk, dotychczas pełniącą obowiązki Dyrektora Zakładu.

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach aktualnie realizuje umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju:

1. Rehabilitacja lecznicza w zakresie świadczeń: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym;
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: świadczenia w zakresie leczenia bólu.


SPZOZOR

Leczenie obejmuje rehabilitację ambulatoryjną – świadczenia (porady lekarskie) udzielane w Poradni Specjalistycznej oraz wykonywanie zabiegów w pracowniach kinezyterapii i fizjoterapii, masażu i diagnostyki zabiegowej. Funkcjonują 2 Oddziały stacjonarne: Oddział Rehabilitacyjny oraz Rehabilitacji Neurologicznej oraz 2 Oddziały Dzienne Rehabilitacji.

Ponadto Ośrodek udziela również specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie leczenia bólu, wykonując u pacjentów zabiegi fizjoterapii przeciwbólowej oraz akupunktury. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu medycznego i wysoko kwalifikowanej kadry medycznej diagnozuje się choroby nerwów obwodowych.

Jako jednostka wpisana na listę Ministra Zdrowia Zakład prowadzi działalność szkoleniową w zakresie specjalizacji z rehabilitacji medycznej.

Plany i zamierzenia

Poprawa dostępności i jakości świadczonych  usług zdrowotnych – poprzez modernizację pracowni zabiegowych, poprawę ciągów komunikacyjnych, sanitariatów parteru w  Pawilonie I SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach