OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr post. SGT.3331-3/17

Ogłoszenie nr 500063847-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 609221-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500051190-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031793700000, ul. ul. Waryńskiego  , 16400   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 233, e-mail sgt@spzozor.pl, faks 875 662 260. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ , www.rehabilitacja.suwalki.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

SGT.3331-3/17

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach o parametrach i ilościach opisanych w pkt. I.3. z podziałem na części zgodnie ze SIWZ, tj. Zadanie I - łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (barierkami i osprzętem) – elektryczne 4 kpl. Zadanie II - szafki przyłóżkowe proste – 8 sztuk

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27022.22 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Ronomed Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: biuro@ronomed.pl 
Adres pocztowy: ul. Przyjaźni 52/1U 
Kod pocztowy: 53-030 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28684.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28684.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42616.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4975.31 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Ronomed Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: biuro@ronomed.pl 
Adres pocztowy: ul. Przyjaźni 52/1U 
Kod pocztowy: 53-030 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5011.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5011.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Wróć