Ogłoszenie nr 500060605-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 603359-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031793700000, ul. ul. Waryńskiego  , 16400   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 233, e-mail sgt@spzozor.pl, faks 875 662 260. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ , www.rehabilitacja.suwalki.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

SGT.3331-2/17

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach o parametrach i ilościach opisanych w pkt. I.3. z podziałem na części zgodnie ze SIWZ, tj. Zadanie I- Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (barierkami i osprzętem) – elektryczne 4 kpl, Zadanie II- Aparat do krioterapii ciekłym azotem – 1 sztuka, Zadanie III - Wioślarz treningowy – 1 sztuka, wałki – 10 sztuk, rower treningowy z systemem oporu magnetycznego – 6 sztuk, UGUL z osprzętem i kozetką – 2 komplety, urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego – 2 sztuki, stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości – 1 sztuka, Zadanie IV- Skaner ze sterownikiem na statywie – 2 sztuki, aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 sztuka, aparat do laseroterapii wraz z okularami – 2 komplety, kardiomonitor – 1sztuka, aparat do elektrolecznictwa - dwukanałowy (min. 17 typów prądów) – 4 sztuka, Zadanie V- Mata do rehabilitacji – 15 sztuk, wózki inwalidzkie – 3 sztuki, podpórka dwukołowa i czterokołowa – 4 sztuki, ciśnieniomierz automatyczny – 1 sztuka, promiennik podczerwieni – 1 sztuka

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy zostało unieważnione postępowanie w zakresie zadania I, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17706.89 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: PHU Technomex Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@technomex.pl 
Adres pocztowy: ul. Szparagowa 15 
Kod pocztowy: 44-141 
Miejscowość: Gliwice 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14164.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14164.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20952.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 69804.52 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: HAS-MED Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: tomasz.dulak@hasmed.pl 
Adres pocztowy: ul. Młyńska 20 
Kod pocztowy: 43-300 
Miejscowość: Bielsko - Biała 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52568.94 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52568.94 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75070.60 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 67314.25 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Eres Medical Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@eresmedical.com.pl 
Adres pocztowy: Płouszowice Kolonia 64 B 
Kod pocztowy: 21-008 
Miejscowość: Tomaszowice 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 84793.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84793.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101517.81 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5  

NAZWA: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23929.06 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Eres Medical Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@eresmedical.com.pl 
Adres pocztowy: Płouszowice Kolonia 64 B 
Kod pocztowy: 21-008 
Miejscowość: Tomaszowice 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31150.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31150.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31150.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Wróć